واردشدن به اروپا توسط ویزا ومسئله ای پناهندگی


 پناهجو هنگام که  توسط ویزا وارد یکی از کشورهای اروپای می شود؛ فقط می تواند از همان کشورکه ویزا گرفته است تقاضای پناهندگی نماید. را حل های قدیمی دیگر چاره ساز نیست . زیرا از سال 2009 به بعد, مثل قرارداد دابلین وقت که یکی از کشورهای اروپای به شخصی ویزاصادر می کند, تمام اطلاعات مربوط به آن شخص را وارد بانگ اطلاعاتی می نماید که کل کشورهای اروپای انرا می تواند بیبیند.

کیس پناهندگی چگونه باید باشد ؟

 بر اساس معاهده ای میان اعضاء اتحادیه اروپا که اجرای ان,  از سال 2009 آغاز شد؛ فقط کشور صادر کننده ویزا می تواند تقاضای پناهنده ای را که با ویزا داخل اروپا شده است, رد یا قبول نماید. این پناهنجو  در هر کشوری دیگری که برای تقاضای پناهندگی  مراجعه نماید, آنجا اثر انگشت وتمام اطلاعات شخصی او وجود دارد. اطلاعات شخص که باعث می شود او را مجبور نماید تا تقاضای خود را به کشور ارائه نماید که از او ویزا گرفته است.

آدمی پرنده نیست
تابه هر کران که پرکشد برای او وطن شود
 سرنوشت برگ دارد ادمی 
 برگ وقت از بلند شاخه اش جدا شود
 پایمال عابران کوچه ها شود

More